Кратак технички опис конструкције Храма Свете Петке у Мочиоцима

with No Comments

Пројекат црква Света Петка урађен је сагласно договору представника Месне заједнице са Миланом Матовићем дипл. грађевинским инжењером, а директором привредног друштва Конструкција доо, овлашћеног за пројектовање грађевинских објеката.

Земљани радови.

На предвиђеном плацу извршени су земљани и радови довођењем терена на хоризонталну раван. На постојећем плацу постојала је школа, која је срушена, те се сматра да је носивост тла довољна да прими оптерећење новог објекта. Оптерећење на тло од новог објекта није веће од оптерећења које је постојало раније. Терен је доведен на коту темеља објекта који је постајао а камен од старог темеља распланиран и уваљан као подлога будућег објекта.

На испланираном и уваљаном терену изведен је тампон слој најмање дебљине 10 см, армиран са арматурном мрежом Q196 100/100…5мм. Димензије тампон слоја у основи су 12х12 метара колико износе спољни габарити темеља објекта у основи.

Преко њега изведена је хидроизолација испод свих темеља, темељних трака и темеља самаца. Извођење темеља изведено према приложеним цртежима а потом је изведена вертикална хидроизолација и заштита исте. Тракасти темељи су међусобно повезани. Темељи самци су такође повезани темељним гредама димензија 30/40см.

Извршено је насипање терена са унутрашње стране а са спољашње треба да се изведе до нивоа цокле. Горња кота подне армирано бетонске плоче дебљине 12 см усваја се као кота-0,06, док је кота готовог пода усвојена за коту нула. Тада је кота фундирања објекта -0,95м. Насипање и набијање шљунка са спољашње стране, вршити у слојевима дебљине до 200мм, са ваљањем даље се може наставити иозвођење радова у зависности од прилива финансијских средстава.

По извођењу подне плоче може се наставити даље са извођењем конструкције објекта. Конструкција је пројектована у систему стубова на сваком прелому спољашње геометрије објекта. На угловима, а унутар објекта су постављени стубови стубови кружног пресека тако да са одговарајућим стубовима у спољним зидовима формирају темена квадрата димензија 1500/1500 мм као конструктивни систем звоника. Укупно има 4 звоника. Димензије спољашњих стубова као и кружних стубова унутар објекта дате су у приложеним цртежима. Простор између стубова попуњава се опеком дебљине 250мм а преко темељних трака. По извођењу ових зидова по спољашњој површини објекта врши се топлотна изолација у слоју од 5см а затим облагање фасадном опеком у белој или црвеној боји.

У унутрашњости објекта на међусобно укрштеним тракама, које повезују спољне и унутрашње темеље, формирају се темељи за кружне стубове пречника 400мм а чији је задатак да приме и на темеље пренесу део оптерећења од куполе, док се део оптерећења преноси преко лукова на стубове звоника.

Кружни стубови се изводе до доњег прстена куполе односно, до коте 7,30м. Ови стубови су међусобно повезани са 4 унутрашња бетонска лука како је показано у цртежима чија се темена налазе на коти 7,30м, одн.на истој коти на којој се завршавају кружни стубови. Доњи прстен куполе пречника 5,40 метара и димензија 300/400мм ослања се укупно 8 ослонаца,од којих су 4 поменути кружни стубови, а друга 4 темена лукова којима су стубови повезани. Поменути армирано бетонски лукови круто су везани са стубовима на коти +6,10м. Овим унутрашњим луковима у фасадама објекта, су пројектовани одговарајући спољашњи лукови а који се ослањају на спољашње стубове звоника. Конструкције звоника се на овим котама завршавају. Спој унутрашњих и одговарајућих спољашњих лукова извршен је армирано бетонским цилиндричним љускама којима се простор између њих затвара са горње стране. Затварање простора са горње стране између унутрашњих лукова и доњег прстена куполе, изводи се сферним армирано бетонским љускама.

Поред горе поменутог пара лукова на коти 3,30 предвиђен је по још један пар лукова на све четири стране објекта а који се ослањају на стубове звоника. Њихово повезивање и затварање са горње стране такође је предвиђено цилиндричном армирано бетонском љуском. Поред ослонца на стубове звоника ови лукови у доњем појасу су повезани армирано бетонским затегама а које су истовремено ослонци галерија. Галерије се изводе као армирано бетонске плоче.

На доњем прстену куполе формирају се армирано бетонски стубови до висине горњег прстена куполе када се изводи горњи прстен до коте 9,30м. Димензије горњег прстена као и стубова који повезују горњи и доњи прстен, приказане су на цртежима. На горњи прстен се ослања армирано бетонска сферна љуска од бетона на чијем се врху поставља крст. Покривање објекта са горње стране преко бетонских површина предвиђа се у бакарном лиму. Укупна висина објекта је 12 метара а заједно са крстом висина је 14,80 метара. Улаз у објекат је са западне стране, према олтару, а излаз на северној страни. На источном делу у унутрашњости објекта предвиђен је простор за апсиду. Оријентацију страна света и постављање темеља објекта извршено бусолом на терену.

Предузеће за пројектовање и извођење радова
Конструкција доо
др Милан Матовић, дипл.инг.